Jak budeme slavit letošní Velikonoce.

04.04.2020 09:31

 

Milí farníci, v souladu s pokyny ČBK o slavení letošních Velikonoc vám předkládám plán, jak budeme letošní Velikonoce prožívat. Věřím, že situaci pochopíte a přijmete s vírou, že Bůh není ve svých darech závislý na vykonaných skutcích – příkladem je Jan 5, 1-8, kdy Ježíš neříká ochrnulému „Já tě tam donesu jako první“, ale rovnou ho uzdraví.  

Velikonoční svátost smíření

Abychom zabránili přítomnosti většího počtu lidí v kostele, prosíme, abyste odložili svátost smíření na dobu po Velikonocích. Kdo by opravdu nutně potřeboval, bude příležitost v pondělí 6.4. od 17 – 18 h v Žatčanech a ve středu 8.4. od 17 – 18 h v Újezdě. Prosíme o maximální ohleduplnost.  V případě opravdové nutnosti zavolejte na faru a domluvíme se. 

Apoštolská penitenciarie připomíná důležitost dokonalé lítosti: „Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu, vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění, jaké je kajícník v této chvíli schopen a doprovázená pevným předsevzetím jít co nejdříve ke svaté zpovědi, získává odpuštění hříchů, a to i smrtelných (KKC, č. 1452)." 

Doporučuji  se  podívat  na vyjádření papeže Františka zde.

 

Sledujte prosím, opět velikonoční obřady přes media.

 

Květná neděle

Bohoslužbu Květné neděle budeme konat soukromě v 8.00 h  bez veřejnosti, aby byl zachován maximální počet tří účastníků. V 11 hodin se v celé naší zemi rozezní zvony a budeme se modlit Otčenáš.  

Soukromá modlitba v čase svatého Třídení

S ohledem na aktuální nařízení vlády ČR ponecháme během velikonočního tridua kostel zavřený. Doporučujeme soukromou modlitbu v rodině. Inspiraci můžete najít i  zde.

Zelený čtvrtek

Večer v 19 h budeme slavit mši sv. na památku ustanovení Eucharistie, opět bez přítomnosti věřících. Nebude se konat obřad mytí nohou ani přenesení Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady. Po mši se odhalí oltář jako obvykle. 

Velký pátek

Obřady Velkého pátku budeme slavit v 15 h, opět soukromě, při zavřeném kostele. V přímluvách bude doplněna přímluva za současnou situaci, za nemocné a zemřelé. 

Bílá sobota – obřady Velikonoční vigilie

Obřady budeme opět slavit ve 21 h. Místo žehnání ohně se bude konat obřad žehnání a zapálení velikonoční svíce a zpěv Exsultet. Bohoslužba slova bude obvyklým způsobem, z křestní bohoslužby pouze obnova křestního vyznání.  

Boží hod velikonoční

Mši svatou v den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně oslavíme opět soukromě v 8 h. Pokud nebudou zmírněny restrikce, odložíme velikonoční podávání eucharistie na dobu velikonoční, popř. až to bude možné. 

Žehnání pokrmů o Velikonocích si můžete vykonat sami ve svých domovech podle uvedeného obřadu. 

Žehnání pokrmů

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce - symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.  

Nejprve se přečte úryvek z Písma:

Gn 1,27-31a;  

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. nebo: Gn 9,1-3 

Bůh Noemovi a jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo; se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydáni do rukou. Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. nebo: Lk 11,9-13 

A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ 

 

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

 

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

 

Přeji vám drazí farníci pokojné prožití velikonočních svátků (při slavení obřadů budu s vámi duchovně spojený) i když trochu netradičním způsobem. Ale věřím, že to posílí vaši víru a těším se v době velikonoční na setkání s každým z vás osobně. 

V modlitbě P. Petr Hošek